ఇదెక్కడ మింగడు రా మామా….. మాటిమాటికీ నా వల్ల ఏమీకాదు అని గుచ్చి గుచ్చి చంపుతున్నారు కదరా….!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.