ఒక్కడంటే ఒక్కడిని అయినా పనికొచ్చే వాళ్ళని గెలిపించారా ???
ఇలాంటి దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఒక్కడు కూడా అడ్రెస్స్ లేడు…

FailedCMYSJagan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.