పవన్ కళ్యాణ్ ‘ గారి నమూనా విగ్రహం….

జనసేన పార్టీ అధినేత ‘ పవన్ కళ్యాణ్ ‘ గారి నమూనా విగ్రహం తయారు చేసిన కృష్ణజిల్లా బోమ్మినంపాడు కీ చెందిన బొమ్మల అప్పారావు సన్స్ ???

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.