సోషల్ మీడియాని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలో…

సోషల్ మీడియాని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలో..
పార్టీ ని ఏ విధంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలో

సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్న జనసైనికుల కోసం చాలా చక్కగా వివరించారు..!!✊

శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు. చెప్పింది.. ? కరెక్ట్.

మనం పెట్టే ప్రతి పోస్టు జనసేన పార్టీకి ఉపయోగపడేలా ఉండాలి…✊

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.