శ్రీ బొమ్మిడి నాయకర్ గారి బ్యాలట్ నెం. 9

మన కోసం మన నాయకర్

నరసాపురం నియోజకవర్గం జనసేన టీడీపీ బీజేపీ కూటమి నుండి మన బొమ్మిడి నాయకర్ గారు పోటీ లో బలంగా నిలపడరు .జనసేన గుర్తు గాజు గ్లాస్. గాజు గ్లాస్ గుర్తు పై ఓటు వేదం మన భవిషత్తు ని కాపాడుకుందాం.మన జనసేన MLA అభ్యర్థి శ్రీ బొమ్మిడి నాయకర్ గారి బ్యాలట్ నెంబర్-9

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.