రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు

మరో మొట్టికాయ.. పంచాయతీలుండగా.. గ్రామ సచివాలయాలు ఎందుకు.? సర్పంచులు, కార్యదర్శల అధికారాలను లాగేసుకోవడమేంటి?
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.