అంగ రంగ వైభవంగా శ్రీకాళహసితి నియోజకవర్గ జనసేన కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవం

పార్టీకి వెన్నిముక అయిన జనసైనికుల చేతుల మీదుగా పార్టీ కార్యూలయం ప్రారంభోత్సవం

శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవరగొం: జనసేన పార్ శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవర కేంద్ర పార్ కారాయూలయ్నిని పట్టణంలోని నాయుడు బిలింగ్స్, గోపాలవనం నందు నాలుగు అంతసుతూల భవనంలో అంగరంగ వైభవంగా నియోజకవర ఇంఛారిజి శ్రీమతి వినుత కోటా గారు పార్ కి వన్నిమ్క అయిన 6 మంది జనసైనికుల చేతల మీదుగా రిబ్బన్ కట్ చేస్ ప్రారంభంచడం జరిగింది. జనసైనికుల చేతల మీదుగా కారాయూలయం ప్రారంభంచడం పార్లో వారికి ఇచేచా గౌరవంగా భావిసుతూననిట్ వినుత తెలిపారు. ప్రారంభోతస్వంలో రిబ్బన్ కట్ చేస్న జనసైనికులు శ్రీ వంకట రమణ య్దవ్, శ్రీ మ్డుసు గణేష్, షేక్ మ్నిని, శ్రీ పెరత్తూరు తలసీ రామ్, మూరితూ గారి గురవయయూ, మారయయూ ప్రారంభంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో నియోజకవరగొం 4 మండల్ల నుండి వందల సంఖయూలో నాయకులు, కారయూకరతూలు, వీరమహిళలు పాల్గొనానిరు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.