5 రూపాయల కోసం…

తిట్టమని డబ్బులిచ్చారు .. సరే… కానీ ఏ ప్రోగ్రాం సరిగ్గా చెప్పాలా లేదా..!.. పాపం paytm జఫ్ఫా దెబ్బ తినేసాడు…?? 5 రూపాయల కోసం మీ కష్టం పగోడికి కూడా వద్దురా

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.