స్థానిక ఎన్నికలు ఉండగా

స్థానిక ఎన్నికలు ఉండగా ఉప ఎన్నికలో గాజు గ్లాసు గుర్తు ఎలా కేటాయిస్తారు?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.