శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు

తెనాలి నియోజకవర్గంలో శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు నిర్వహించిన జాగోరే జాగో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న స్థానిక యువకులు. తమ నియోజకవర్గ సమస్యలను వివరిస్తున్న స్థానికులు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.