రేవులో పంటి ని పునరుద్ధరణ చెయ్యాలి అంటూ జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం నుండి తూర్పుగోదావరి జిల్లా సఖినేటిపల్లి మరియు తదుపరి ప్రాంత ప్రజలు రాకపోకలకు నిత్యం ఉపయోగపడే గోదావరి…

రైతులకి అండగా నరసాపురం నియోజకవర్గంలో ఆ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ శ్రీ బొమిడి నాయకర్ గారు నిహరదీక్ష

జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పిలుపు మేరకు పంట నష్టపోయిన రైతులుకు తక్షణమే నష్ట పరిహారం ఇవ్వాలిసింది గా…

జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పిలుపు మేరకు కొప్పర్రు గ్రామంలో రైతులకు అండగా నిరసన తెలియజేయడం జరిగింది

నివార్తుపాన్* కారణంగా నష్టపోయిన రైతులకు ప్రభుత్వం తక్షణమే నష్ట పరిహారం ప్రకటించాలని కోరుతూ కోప్పర్రు కుర్రాళ్లమ్మ గుడి వద్ద *నిరసన తెలియచేయటం…

నరసాపురం నియాజకవర్గం కొప్పర్రు గ్రామంలో జోరుగా సాగుతున్న జనసేన సభ్యత్వలా కారిక్రమం

జనసేన పార్టీ క్రియశీలక సభ్యతవం ముఖ్య ఉదేశాం

జనసేన విస్తృతస్థాయి సమావేశం

నరసాపురం నియోజకవర్గంలోని నరసాపురం పట్టణంలో నర్సాపూర్ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ కార్యాలయం నందు ఈ రోజు సాయంత్రమే నియోజకవర్గ జనసైనికులు సీనియర్…

జనసేన విస్తృతస్థాయి సమావేశం

జనసేన నర్సాపురం నియోజకవర్గ విస్తృతస్థాయి సమావేశం నర్సాపురం పట్టణం మిషన్ హై స్కూల్ రోడ్డు హైవే ఫంక్షన్ హాల్ వద్ద ఉన్న…