వంగవీటి రాధాకృష్ణ వివాహ వేడుకకు పవన్ కళ్యాణ్ హాజర

విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ మాజీ శాసనసభ్యూలు శ్రీ వంగవీటి రాధాకృష్ణ వివాహ వేడుకకు జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్…