ఆపదలో కార్యకర్తలకు అండ క్రియాశీలక సభ్యత్వం

• పార్టీ కోసం కష్టపడిన జనసైనికుల స్ఫూర్తిని ముందుకు తీసుకువెళ్తాం• జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్• విజయవాడ…

వంగవీటి రాధాకృష్ణ వివాహ వేడుకకు పవన్ కళ్యాణ్ హాజర

విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ మాజీ శాసనసభ్యూలు శ్రీ వంగవీటి రాధాకృష్ణ వివాహ వేడుకకు జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్…