రామచంద్ర రామచంపుపురం నియోజకవ రం నియోజకవర్ర్ గాన్ గా న్ని కాకినాకినాడ జిల్ల్లాలో కలపాలని చే లాలో కలపాలని చేస్తు స్తున్న్న దీక్షకుకు జనసేన మద్దత

రామచంంద్రపురంం పట్టణము, రామచ పట్టణము, రామచంంద్రపురంం మంండలంం, కాజులూ , కాజులూరురు మంండలంం మరియు గ మ ంంగవరంం మ ంండలాలు ఉన్న రామచ డలాలు ఉన్న రామచంంద్రపురంం నియోజకవ ర్గాన్ని ర్గాన్ని కాకినాడ జి కాకినాడ జిల్లా ల్లాలో కలపాలని పార్ కలపాలని పార్ టీలకు అతీత టీలకు అతీతంంగా చేస్స్తున్న నిరాహరదీక్షకు రామచ తున్న నిరాహరదీక్షకు రామచంంద్రపురంం నియోజకవర నియోజకవర్గం్గం జనసేన పార్టీ ఇటీ ంంచార్జ్ పోజ్ లిలిశెట్టి ట్టి చంంద్రశేఖర్ మద ద్రశేఖర్ మద్దతు తెలపడ ్దతు తెలపడంంజరిగగింది. ఈ కర ింది. ఈ కర్య్యక్రమామానికి జనసేన పార్ నికి జనసేన పార్ టీ టీ కార్య్యదర్శి ర్శి బుం బుంగా రాజు, గా రాజు, రాంబా రాంబాబు నాయుడు, బు నాయుడు, కొకొలగాని సతీష్ తదితర జనసైనికులు వెళ్ లగాని సతీష్ తదితర జనసైనికులు వెళ్లి కలవడ లి కలవడంం జరిగింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.