రాయపూడిని పరామర్శించిన జనసేన నాయకులు

అవనిగడ్డ నియోజకవర్గం: కృష్ణా జిల్లా అధికారప్రతినిధి, జనసేన పార్టీ రాయపూడి వేణుగోపాల్ రావుగత కొం తకాలం నుం డి ఆరోగ్య పరిస్థితి…

వైసీపీ వైరస్ కు జనసేన-తెలుగుదేశమే వ్యాక్సిన

2024లో వచ్చేది సంకీర్ణ, సుస్థిర ప్రభుత్ం * వైసీపీకి 15 సీట్లు వస్తే గొప్పే * జగన్…. నీ పిల వేషాలు…