అమలాపురం 9వ వార్ డుగెలుపొందారు.

అమలాపురం 9వ వార్డు నుంచి
JanaSenaParty అభ్యర్ధి శ్రీమతి గోలకోటి విజయలక్ష్మి గారు గెలుపొందారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.