జనసేన గెలుపు

గుంటూరు, గోరంట్ల వార్డు ఎర్రంశెట్టి పద్మావతి గారు 2450 మెజారిటీతో గెలుపు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.