వైసీపీ అరాచకాలు.. ప్రభుత్వ విధానాలతో ప్రజల అవస్థలు

* మచిలీపట్నం జనసేన- జనవాణికి క్యూ కట్టిన సమసయూలు

* అర్జీలతో వచిచిన కనంట్రాక్ ఉద్యూగులు.. నిరుద్యూగులు.. వివిధ వర్గాల ప్రజలు

* జనవాణి చనంతక్ 200క్ పైగా అర్జీల

వైసీపీ ప్రభుత్నం మా ఉద్యూగాలు తీసేసేనందుక్ చూస్తనంది.. వైసీపీ నాయక్లు మా స్థలనం కబ్ చేశారు. మాక్ పెన్షన్లు ర్వడనం లేదు.. మా ఉద్యూగాలు పర్మిననంట్ చేస్్తమని చప్పి మోసనం చేశారు.. చివర్ మజిలీకి మాక్ ఖబరస్న్ క్డా లేదు.. వైసీపీ ప్రభుత్ దాష్టికలు.. దౌరజీనాయూలతోపాటు ప్రభుత్ విధానాలతో ఇబ్నందులుపడుతున్ వివిధ వర్గాల ప్రజలు మచిలీపట్నం వేదికగా నిర్హనంచిన జనవాణి- జనసేన భరోస్ కరయూక్రమనంలో జనసేన పార్ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ వద్దక్ అర్జీలతో క్యూ కట్రు. వైసీపీ ప్రభుత్ విధానాలతో పడుతున్ అవస్థలపై పలు వర్గాల ప్రజలు జనసేనాని ఎదుట తమ గోడు వెళబోసుక్నా్రు. సుమారు 200 అర్జీలు జనవాణి కరయూక్రమానికి వచ్చియి. • ప్రభుత్నం పొమమినక్నండా పొగపెడుతోనంది – ఏపీ మీటర్ ర్డర్స్ సనంఘనం వైసీపీ ప్రభుత్నం వచిచిన రనండేళకే మమమిల్్ తొలగిస్్తమని చప్పినంది. స్మిర్ మీటర్స్ తీసుక్వచిచి మమమిల్్ తీసేయాలని చూసు్తనా్రు. నల రోజుల పని వారనం రోజులోలు చేయాలని ఒత్్తడి చేస్్త పొమమినక్నండా పొగపెడుతునా్రు. ర్ష్ట్ర వాయూప్తనంగా కోటీ 95 లక్షల ఇళలో మేము ర్డినంగులు తీసు్తనా్ము. దాదాపు 4 వేల మనంది ఉనా్ము. పాదయాత్రలో మధయూవరు్తలని తొలగిస్్తమని, మీ సేవలు ఏద్ విధనంగా వినియోగినంచుక్నంట్మని ముఖయూమనంత్రి హామీ ఇచ్చిరు. కనంట్రాక్ ఉద్యూగులుగా అయినా కొనస్గిస్్తమని చపాపిరు. మాక్ మీ మద్దతు కవాలని ఆనంధ్రప్రదేశ్ మీటర్ ర్డర్స్ సనంఘనం సభుయూలు కోర్రు. • చ్ర్త్రక కళ్శాలన్ కపాడనండి: శ్రీ సుబ్రహమిణయూనం, ఏబీవీపీ నాయక్లు మచిలీపట్నం ఆనంధ్రా జాతీయ కళ్శాల భూములన్ ఎనండోమనంట్ శాఖక్ అపపిగినంచి ఆ భూములోలు నిర్మిణాలు చేసు్తనా్రు. ఎనంతో మనందిని స్్తనంత్రయూ ఉదయూమనం వైపు నడిప్నంచిన ఈ కళ్శాల కన్మరుగయ్యూ పర్స్్థత్ తలెత్్తనంది. హనందూ కలేజీకి చనందిన 15 ఎకర్ల భూమిని క్డా ర్యలరలుక్ అమేమిశారు. ప్రభుత్ విధానాలక్ వయూత్రేకనంగా మేము చేసు్తన్ పోర్ట్నికి మీ మద్దతు కవాల్. • నా కొడుక్, కోడలు ఆతమిహతయూ చేసుక్నా్రు: శ్రీ లోకనాథనం, చేనేత కర్మిక్డు చేనేత కర్మిక్ల జీవననం చ్లా కషటినంగా మార్నంది. మాది పెడన. అపుపిల బ్ధతో నా కొడుక్, కోడలు ఆతమిహతయూ చేసుక్నా్రు. మగగానం వరుకులక్ ఆదరణ లేక అవస్థలు పడుతునా్ము. చేనేత కర్మిక్లు ఉపాధి కోసనం దినసర్ క్లీలుగా మారుతునా్రు. జగన్ ఏడాదికి రూ. 24 వేలు ఇచిచి, 75 వేలు లాక్కునంటునా్డు. చేనేత కర్మిక్లన్ ఆదుక్ని, భరోస్ కల్పినంచనండి. • పార్ మడికల్ ట్రైనినంగ్ నిల్పేశారు: గ్రామీణ వైదుయూల సనంక్షేమ సనంఘనం ర్ష్ట్ర వాయూప్తనంగా 75 వేల మనంది గ్రామీణ వైదుయూలనం ఉనా్ము. 2009లో ఇచిచిన 429 జీవో ప్రకరనం మాక్ పార్ మడికల్ స్ఫ్ ట్రైనినంగ్ ఇచేచివారు. ఇపుపిడు అర్నంతరనంగా నిల్ప్వేశారు. శిక్షణ పూర్్త చేసుక్న్ వార్కి సర్టిఫికెటులు ఇవ్లేదు. మా శిక్షణ పూర్్త చేసే ఏర్పిటు చేయాల్. మా సేవలు వినియోగినంచుక్నే ఏర్పిటు చేయాల్. • బధిరులక్ ఉపాధి లేదు ర్ష్ట్రవాయూప్తనంగా 50 వేల మనంది బధిరులు ఉనా్ము. ఉపాధి అవకశాలు లేవు. ప్రభుత్ సెకటిర్ లో వీర్కి కేట్యినంచిన పోసుటిలు ఎపపిట్ న్నంచో ఖాళీగా ఉనండిపోయాయి. వీర్కి అనందర్తోపాటే 3 వేలు పెన్షన్ వస్తనంది. అది సర్పోవడనం లేదు. దివాయూనంగుల కర్పిరేషన్ లో సైన్ లానంగ్్జ్ తెల్స్న ఉద్యూగిని నియమినంచ్ల్. అలానంట్ ఉద్యూగి లేకపోవడనంతో మా బ్ధలు ఎవర్కీ చపుపికోలేకపోతునా్నం. ఇనంట్ ఇద్దరు ఉనంటే ఒకర్కి పెన్షన్ తీసేశారు.- శ్రీ స్నంగ్, (బధిరుడైన శ్రీ స్నంగ్ సైగల దా్ర్ చపపిగా దాని్ శ్రీ శ్రీధర్ అనే వయూకి్త శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్కి వివర్నంచ్రు) నా కొడుక్ పడమట త్రుమలర్వు. జడిజీగా పని చేస్ కోవిడ్ సమయనంలో చనిపోయారు. ఆయన చనిపోక మునందే 2018లో అతని భారయూ విడాక్లు తీసుక్నంది. ఇపుపిడు మనంత్రి జోగి రమేష్ అన్చరులు అరుజీనర్వు, స్నంబ నాక్న్ భూమి న్నంచి ఎకరనం 30 సెనంటులు ఆక్రమినంచుక్నా్రు. నా భూమి నాక్ ఇప్పినంచనండి.- – శ్రీమత్ పడమట వెనంకట సుబ్మమి, మచిలీపట్నం • అపుపిడు అరుహులనం… ఇపుపిడు అనరుహులమా?: ఎస్.ఐ. అభయూరు్లు ర్ష్ట్రనంలో ఏట్ 6500 ఎసె్స్, కనిసేటిబుల్ పోసుటిలు ఇస్్తమని ఈ ప్రభుత్నం మోసనం చేస్నంది. గత ఏడాది నవనంబర్ లో ఎసె్స్ పోసుటిలక్ నోట్ఫికేషన్ అయితే ఇచ్చిరు. కొది్ద రోజుల కినందటే ఫిజికల్ టెస్ జర్గినంది. మయిన్స్ ర్త పర్క్షక్ తగిన సమయనం ఇవ్డనం లేదు. అలాగ్ ఎతు్త కొల్చేనందుక్ ఏర్పిటు చేస్న సెనాస్రలో లోపాల వల రనండు వేల మనంది డిస్ క్ల్ఫై అయాయూరు. గతనంలో ఎస్.ఐ. పోసుటిలక్ వెళ్నపుపిడు మా ఎతు్త సర్పోయినంది. ఇపుపిడు ఎలా అనరుహులమో అర్థనం కవడనం లేదు. పాదయాత్రలో నలగా ఉన్ జగన్ రడిడి.. అధికరనం వచిచిన ఆననందనంలో తెలగా మార్రు. రనంగు మార్చుచిగాని ఎతు్త ఎలా తగిగాపోతామో అర్నం కలేదు. • వైసీపీ వాళ్ళ ఆసుపత్రికి అడుడి అని మా ఇళ్్ళ కొట్టినంచేశారు: ననందాయూల బ్ధితులు ననందాయూల న్నంచి వచ్చిము సర్. రహదార్ వెడలుపి చేసు్తనా్మనే పేరుతో మా ఇళ్లు కొటేటిసు్తనా్రు. మా తాతముతా్తతల న్నంచి సుమారు వెయియూ క్టునంబ్లు అకకుడే నివాసనం ఉనంటునా్ము. అసలు విషయనం ఏమిటనంటే వైసీపీ నాయక్లు తాము కడుతున్ ఆసుపత్రికి అడుడిగా ఉనందని మా ఇళ్లు కొట్టినంచేసు్తనా్రు. ఎని్కలు వచిచిన ప్రత్స్ర్ దనంగపట్లు ఇచిచి మోసనం చేసు్తనా్రు. ఇపపిట్కి అలా నాలుగు స్రులు ఇచ్చిరు. జగన్ రడిడి ప్రభుత్నం క్డా పట్లు ఇచిచినంది. స్థలాలు చూపడనం లేదు. • స్మిరక భవనాని్ ప్రభుత్మే అడుడికొనంట్నంది మచిలీపట్నం జిలాలు కోరుటి సెనంటరోలు ఆనంధ్రా బ్యూనంక్ వయూవస్పక్లు, స్తనంత్ర సమరయోధులు శ్రీ భోగర్జు పట్భిసీతార్మయయూ పేర్ట ఏర్పిటు చేయదలచిన స్మిరక భవననం నిర్మిణాని్ ప్రభుత్నం అడుడిక్నంట్నంది. మునిస్పల్ కరోపిరేషనోలు ఉన్ బలనంతో అన్మతులు ఇవ్డనం లేదు. ఆ పకకునే స్థలాని్ కబ్ చేసేస్ మర్ వైసీపీ కర్యూలయనం చకచక కటేటిసు్తనా్రు. యూనియన్ బ్యూనంక్ నిధులు ఇస్్తమనా్ కర్పిరేషన్ అన్మతులు మనంజూరు కవడనం లేదు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.