వైసీపీ అరాచకాలు.. ప్రభుత్వ విధానాలతో ప్రజల అవస్థలు

* మచిలీపట్నం జనసేన- జనవాణికి క్యూ కట్టిన సమసయూలు * అర్జీలతో వచిచిన కనంట్రాక్ ఉద్యూగులు.. నిరుద్యూగులు.. వివిధ వర్గాల ప్రజలు…