వంగవీటి రాధాకృష్ణ వివాహ వేడుకకు పవన్ కళ్యాణ్ హాజర

విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ మాజీ శాసనసభ్యూలు శ్రీ వంగవీటి రాధాకృష్ణ వివాహ వేడుకకు జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ హాజరయ్యూర్. ఆదివారం రాత్రి విజయవాడ, పోరంకిలోని మురళీ రిసార్స్ లో జరిగిన ఈ వేడుకకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్, పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గార్ హాజరయ్యూర్. న్తన వధూవర్లు వంగవీటి రాధాకృష్ణ, పుషపువల్లకు శుభాకంక్షలు తెల్పార్.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.