“”ఖైదీ సాబ్””- పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అల్లకల్లోలం JanaSenaParty అధికార ప్రతినిధి శ్రీ #jSPpvmahesh గారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.