తలనీలాల స్కామ్ చేయడమేంట్రా

తలనీలాల స్కామ్ చేయడమేంట్రా సిగ్గులేకపోతే సరి!దొంగ గాడు తితిదే చైర్మెన్ గా ఉంటే ధర్మం ఇలాగే అదుపు తప్పుతుంది! TirupathiMP #TirupathiBiPoll

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.