తిరుపతి….

తిరుపతి విమానాశ్రయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతున్న జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహార్ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.