స్వాగతంనాదెండ్లమనోహర్ గారు

మా రాజోలు నాదెండ్ల మనోహర్ గారు రావటం జరిగింది…. మలికిపురం లో విరమహిళలు స్వాగతం పలికారు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.