ఆటో నడుపుకొనే వ్యక్తి మెంబర్ షిప్ కోసం..

ఆటో నడుపుకొనే వ్యక్తి మెంబర్ షిప్ కోసం తనకు వచ్చే 150 రూపాయలను కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధ పడ్డాడు అంటే ఆయన ఆశయాలు ప్రజల్లోకి ఎంత బలంగా వెళ్తున్నాయి అనేది మనకు అర్దం కావలి.
Motivational words❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.