అంతర్జాతీయ౦గా తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని
ప్రపంచానికి తెలియజేసిన

ప్రజలు చిన్న దొంగల్ని దొంగలు అంటున్నారు.

పెద్ద దొంగల్ని హీరోలు అంటున్నారు..

మన paytm గాళ్లు అయితే దేవుడే అంటున్నారు.

బానిసలు అయితే సీఎం అంటున్నారు.

Team Voice of Janasenaparty

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.