అంతర్జాతీయ౦గా తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచానికి తెలియజేసిన ప్రజలు చిన్న దొంగల్ని దొంగలు అంటున్నారు. పెద్ద దొంగల్ని హీరోలు అంటున్నారు.. మన…