మీరు ఎంత ప్యాకేజీ తిసుకున్నారు

ప్రతిపక్ష సభ్యులు గా ఉండి బోల్లిగాడి అవినీతి బయటకు తిస్తా అని ప్రచారం చేసుకుని ఇప్పుడు సైలెంట్ గా ఉన్నారూ ..

అంటే మీరు ఎంత ప్యాకేజీ తిసుకున్నారు జాఫ్ఫాలు.?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.