ఈరోజు నువ్వు ప్రీమియర్లు కాన్సల్ చేస్తే మాకొచ్చే నష్టం ఏమిలేదు…రేపు నీ బెయిలు కాన్సల్ అయితే చెంచలగూడలో చిప్పకూడు తింటావ్ చూసుకో… #VakeelSaabFestivalBegins

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.