జనసేన నుంచి గెలిచిన ఆ ఒక్క కార్పొరేటర్

ఒంగోలు కార్పొరేషన్ పరిధిలోని 50 డివిజన్లలో గెలిచిన 49 డివిజన్ల #కార్పొరేటర్లు, #మేయర్ తో సహా అందరూ సన్మానాలు, సంబరాల్లో మునిగి…