కంభంలో జనసేన మండల స్థాయి సమావేశం

గిద్దలూరు నియోజకవర్గం : కంభం జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం మండల పార్టీ సమావేశం నిర్వహించడం జరిగినది. ఈ సమావేశంలో గిద్దలూరు…