యల్లటూరు శ్రీనివాసరాజుని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన టంగుటూరు జనసైనికులు

ఉమ్మడి కడప జిల్లా, రాజంపేట నియోజకవర్గం , నందలూరు మండలం, టంగుటూరు గ్రామానికి చెందిన జనసేన పార్టీ జనసైనికులు గురువారం రాజంపేట…