క్రియాశీల సభ్యుడు రామకృష్ణకి ప్రమాద భీమా చెక్ అందజేత

తుని: బెండపూడి క్రియాశీల సభ్యుడు రామకృష్ణకి పార్టీ ప్రమాద భీమా ఇన్సూరెన్స్ చెక్ తొండంగి మండల జనసేన పార్టీ ఆఫీస్లో అంద…