శెట్టిబలిజ కమ్యూనిటీ హాలు ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న పితాని

ముమ్మిడివరం, ఎదుర్లం క గ్రామంలో నూ తనంగా నిర ్మిం చినటువంటి శెట్టి బలిజ కమ్యూని టీ హాలు ప్రారంభోత్స వ…

సర్వ శిక్ష కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల సమ్మెకు జనసేన మద్దతు

విద్యాశాఖ సమగ్ర శిక్ష కాంట్రాక్ట్ ఔట్ సోర్సింగ్ పార్ట్టైం ఉద్యోగులు, ఉద్యోగాలు రెగ్యులర్ చెయ్యాలని సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని,…

పలు కుటుంబాలను పరామర్శించిన పితాని బాలకృష్ణ

ముమ్మిడివరం: రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ పిఎసి సభ్యులు మరియు ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ పితాని బాలకృష్ణ ఐపోలవరం మండలం పోలవరం గ్రామంలో…

ఐ పోలవరం మండల జనసేన కమిటీ సమావేశం

ముమ్మిడివరం నియోజవర్గం : ఐపోలవరం మండల కమిటీ సమావేశం కేసునుకూరు గ్రామంలో మండల అధ్య క్షులు మదిం శెట్టి పు రుషోత్తం…

ఇంటింటికి జనసేన పవన్ రావాలి పాలన మారాలి 3వ రోజు

ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం : ఐ పోలవరం మండలం, ఇంటింటికి జనసేన పవన్ రావాలి పాలన మారాలి మూడవ రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా…

జనసేన పార్టీ ప్రమాద భీమా
చెక్కులను పంపిణీ చేసిన పితాని

ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం: ఐ పోలవరం మండలం,టి కొత్తపల్లి గ్రామానికి చెందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీల సభ్యుడు కాళ్ళవీరబాబు, ఐ పోలవరం మండలం…

45బస్తాలే కొంటా

అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ఆదేశాల మేరకు రెండవ రోజు ఐ పోలవరం మండలం,…