ఏపీ నీడ్స్ పవన్ కళ్యాణ్ – జనసేన విజయ యాత్ర 63వ రోజు

శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం : 63వ రోజు శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో ఇంటిం టికీ ప్రచారంలో భాగంగా మంగళవారం శ్రీకాళహస్తి పట్టణం గోపాలవనంలో నియోజకవర్గ…

ఏపి నీడ్స్ పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన విజయ యాత్ర

శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం : శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జి శ్రీమతి వినుత కోటా గారు శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం , తొట్టంబే…

జనసేన ప్రజాయాత్రలో భాగంగా గడప గడపకి జనసేన

శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం: జనసేన పార్టీ శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి శ్రీమతివినుత కోటా ఆదేశాల మేరకు ఆదివారం ఏర్పేడు మండలంలోని పాతవీరాపురం గ్రామంలో…

శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో జనసేన – టీడీపీ సమన్వయ సమావేశం

శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం : జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జనసేన – టీడీపీ నియోజకవర్గ…

జనసేన బలోపేతానికి కృషి చేస్తా: ఎన్ని రాజు

శ్రీకాకుళం: రాజాం జనసేన పార్టీ జనసేన-టీడీపి పార్టీ పాయింట్ అఫ్ కాంటాక్ట్గా నియమితులైన రాజాం నియోజకవర్గం జనసేన నాయకులు ఎన్ని రాజుని…

జనసేన – టీడీపీ ఉమ్మడి సమావేశ సమన్వయ కార్యాచరణ

శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం : జనసేన – టీడీపీ ఉమ్మడిగా జరిగే సమావేశంను సమన్వయం చేసుకునే కార్యాచరణ గుర ించి నియోజకవర్గ టీడీపీ…

ఏపీ నీడ్స్ పవన్ కళ్యాణ్ 8వ రోజు జనసేన విజయ యాత్ర

శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం: ఏపీ నీడ్స్ పవన్ కళ్యాణ్- జనసేన విజయయాత్ర 8వ రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా గురువారం శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంజనసేన పార్టీ…

ప్రభుత్వం వచ్చిన 3 నెలల్లో సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం : వినుత కోటా

శ్రీకాళహస్తి , 2 వ రోజు “జనసేన విజయ యాత్ర – ఏపి నీడ్స్ పవన్ కళ్యాణ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా శుక్రవారం…

అంగ రంగ వైభవంగా శ్రీకాళహసితి నియోజకవర్గ జనసేన కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవం

శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవరగొం: జనసేన పార్ శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవర కేంద్ర పార్ కారాయూలయ్నిని పట్టణంలోని నాయుడు బిలింగ్స్, గోపాలవనం నందు నాలుగు అంతసుతూల…