నేటి నుంచి నియోజకవర్గ స్థాయి సమన్వయ సమావేశాలు

పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ విడుదల చేసిన జనసేన పార్టీసమన్వయ సమావేశాల్లో రాష్ట్ర, జిల్లా, మండల కమిటీల ప్రధాన పాత్రజనసేన ఉమ్మడి చిత్తూరు…