ఛీ దీనెమ్మ జీవితం ..!! సామాన్యుడి కోసం ఎవడు నిలబడినా వాడ్ని అరెస్ట్ చేయడమే ..!!
ఇదేం దిక్కుమాలిన రాజన్న రాజ్యం రా దేవుడా

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.