50లక్షలు ఇచ్చిన కళ్యాణ్ గారు ఒకవైపు…

LockDown సమయం లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉందని #50లక్షలు ఇచ్చిన కళ్యాణ్ గారు ఒకవైపు…

ఈరోజు అయన సినిమా ని అన్ని రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టాలని చూసే మంత్రులు,ముఖ్యమంత్రి ఇంకోవైపు..

గమనిస్తున్నారు రెడ్డి జనాలు అన్ని గమనిస్తున్నారు…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.