ఎప్పటినుండో రక్త దాత అప్పటి నుండే నేత్ర దాత ఆకలి తో ఉన్న వాళ్లకి అన్నదాత అవసరార్థుల కోసం పుట్టిన దైవదూత ఇప్పుడు ప్రాణ వాయువును పంచె ప్రాణ దాత భవిత మర్చిపోదు మీ చరిత #జైచిరంజీవ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.