కేంద్రం ఇచ్చిన దాని కూడా మీ ఖాతా లో వేసుకొని…

సిగ్గు ఐనా ఉండాలి కేంద్రం ఇచ్చిన దాని కూడా మీ ఖాతా లో వేసుకొని మేము ఇస్తున్నాము అని గొప్పలు చెపుకోవడాని తూ ఏమి బ్రతుకులు మీవి?️?️

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.