అస్థిర ఆంధ్రను సుస్థిర స్వర్ణంధ్రగా మార్చడమే ఉమ్మడి లక్షం

• ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికే తొలి ప్రాధాన్ం

• వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నంచ్ అన్ని వర్లకీ సమస్లే

• ప్రతిపక్షాలపై ర్జకీయ కక్ష సాధింపుతో అక్రమ కేసులు పెడుతున్నిరు

• శ్రీ చంద్రబాబున్ అక్రమ కేసులతో అరెసుటు చేసి చ్త్ర హంసలకు గురి చేసుతున్నిరు

• ర్ష్ట్రాన్కి పట్న తెగులు వైసీపీ • ఉమ్మడి మేన్ఫెస్తో ప్రజలోలోకి బలంగా వెళతుం

• సంయుకతుంగా జనసేన – తెలుగుదేశం ప్రచారం

• ర్జమహంద్రవరంలో జనసేన-తెలుగుదేశం పార్ల తొలి సమన్వయ సమావేశం అనంతరం మీడియాతో జనసేన అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్ణ్

• 29వ తేదీ నంచ్ జిల్ సాథాయిలో ఇరు పక్షాల న్యకులు, కార్కరతుల సమావేశాలు

• వైసీపీ పాలనలో సాగుతుననిద్ సామాజిక అన్్యం: శ్రీ న్ర్ లోకేష

‘అంధకారంలో న్ండి.. అసిథారతకు గురైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రాన్ని మళ్ సుసంపననిమైన సుసిథారత కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ గా తీరిచిద్ద్దడమే జనసేన – తెలుగుదేశం పార్ల ఉమ్మడి లక్షష్ం. ర్ష్టంలో నెలకొనని దారుణ పరిసిథాతిన్ గమన్ంచే 2022లో జనసేన పార్ ఆవిర్భావ సభ సాక్షిగా వచేచి ఎన్నికలోలో ఎట్ పరిసిథాతులోలో వైసీపీ వ్తిరేక ఓటు చీలకుండా బలమైన కొతతు ప్రభుత్వం ర్వాలన్ ఆకాంక్షించాన. ఆ మాటకు కటుటుబడే అక్రమ కేసు బన్యించ్ ర్జమండ్రి సంట్రల్ జైలోలో ఉనని టీడీపీ అధినేత శ్రీ చంద్రబాబు న్యుడు గారి పర్మర్శకు వచ్చిన సందరభాంగా వచేచి ఎన్నికలోలో జనసేన- టీడీపీ సంయుకతుంగా ఎన్నికలోలో పోటీ చేసాతుయన్ పొతుతు న్ర్ణయం చెపాపాన. వైసీపీ పాలనలో సీపీఐ, సీపీఎం, బీజేపీ పార్లతో సహా ర్ష్టంలోన్ అన్ని పార్ల న్యకులు వైసీపీ బాధితులే. ర్ష్టంలో సాగుతునని అర్చక పాలన అంతాఇంతా కాదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునరుజ్జీవం కోసం వచేచి ఎన్నికలోలో ప్రజల ఆకాంక్షకు అనగుణంగా కలిసి మందుకు వెళ్తున్నిమ’న్ జనసేన పార్ అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్ణ్ గారు పేర్కొన్నిరు. స్మవారం ర్జమండ్రిలో జనసేన – తెలుగుదేశం పార్ ఉమ్మడి సమన్వయ కమిటీ తొలి సమావేశం జరిగింద్. సుమారు 3 గంటలకు పైగా సుదీర్ంగా సాగిన సమావేశంలో ర్ష్టంలో నెలకొనని ర్జకీయ పరిసిథాతులు, సమస్లు, జనసేన – తెలుగుదేశం పార్ ఉమ్మడి కార్్చరణ, కార్కరతులు, న్యకుల సమన్వయం తద్తర కీలక అంశాలపై చరచి జరిగింద్. సమావేశం అనంతరం శ్రీ పవన్ కళ్ణ్ గారు, తెలుగు దేశం జాతీయ ప్రధాన కార్దరి్శ శ్రీ న్ర్ లోకేష్ గారు సంయుకతుంగా మీడియా సమావేశం న్ర్వహంచారు. ఈ సందరభాంగా శ్రీ పవన్ కళ్ణ్ గారు మాట్డుతూ… “వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏరపాడిన దగ్గర నంచ్ ప్రతిపక్ష న్యకులు, కార్కరతులన రకరకాలుగా హంసిస్తు, బెద్రిస్తు, భయపెడుతూనే పాలన సాగిస్తుంద్. ర్ష్టంలోన్ అన్ని పార్ల న్యకులపైన్ అక్రమ కేసులన బన్యించారు. విపక్ష పార్ల న్యకులు, కార్రతులపై వైసీపీ న్యకులు భౌతిక దాడులకు తెగబడాడారు. టీడీపీ ర్ష్ట అధ్క్షుడు శ్రీ అచెచిన్నియుడు గారి దగ్గర నంచ్ టీడీపీ జాతీయ అధ్క్షులు శ్రీ న్ర్ చంద్రబాబున్యుడు గారి వరకు అందరిపై అక్రమ కేసులు బన్యించ్, జైళలో పెట్ వైసీపీ న్యకులు వికృతానందం పొందారు. దేశ సమగ్రతతోపాటు ర్ష్ట అభివృద్ధి, ర్ష్ట సంక్షేమం మాకు మఖ్ం. 2014లో విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్ కు అనభవం ఉనని న్యకత్వం అవసరం అనే భావనతో అపపాట్లో టీడీపీ, బీజేపీల ప్రభుతా్వన్కి జనసేన మద్దతు పలికింద్. కచ్చితంగా అద్ ర్ష్ట్రాన్కి మంచ్ చేసుతుందన్ బలంగా భావించాం. ఇపుపాడు కూడా వైసీపీ న్లుగుననిర ఏళ పాలనలో తిరోగమనంలో ఉనని ర్ష్ట్రాన్ని తిరిగి పురోగమించేల్ చేసే బాధ్తన జనసేనతెలుగుదేశం తీసుకుంటుంద్. కచ్చితంగా వచేచి ఎన్నికలోలో బలంగా పోర్డి, వైసీపీ నంచ్ ర్ష్ట్రాన్ని విమకతుం చేసేందుకు కటుటుబడి ఉన్నిం. ర్ష్ట మఖ్మంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్ తో న్కు వ్కితుగత శత్రుత్వం ఏమీ లేదు. కేవలం వైసీపీ ప్రభుత్వం విధాన్లు, అర్చకాలు, ఆకృతా్లు, దాడులు, అక్రమ కేసులు వంట్ వాట్కి మాత్రమే నేన వ్తిరేకం. ప్రతి ఒకకొరిపై కేసులు పెట్, బెద్రించ్ పరిపాలన సాగించాలన్ వైసీపీ భావిస్తుంద్. అధికారం కోసం న్న్ రకాల హామీలు ఇచ్చి… అధికారం అంద్న తరువాత మాట మారిచిన విధాన్న్కి మేమ పూరితుగా విరుదధిం. మద్ న్షేధం పేరు చెప్పా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్్వత బహరంగంగా కల్తు మద్ం అమ్మతూ లక్షల్ద్ మంద్ ఆరోగా్లన కబళిస్తునని వైసీపీ ప్రభుత్వ అసమరతకు మేం వ్తిరేకం.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.