ఆధారాలు లేని కేస్ లు వైసీపీ ప్రభుత్వం, చంద్రన్న పైన పెడుతుంటే….

ఆధారాలు లేని కేస్ లు వైసీపీ ప్రభుత్వం, చంద్రన్న పైన పెడుతుంటే…. ఆయన వాటి మీద స్టే లు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ నాటకం అంతా చూస్తుంటే ఇరు పార్టీ అధ్యక్షులు ఒకరిని ఒకరు, ప్రజల్లో వారు పేరు ఈ విధంగా అయిన ఉంచేకునే ఒప్పందం లా ఉంది??.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.