జై చిరంజీవ…???

ఒక ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ పెట్టటానికి దాదాపు 60 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది… రెండు రాష్ట్రాల్లో 56 జిల్లాలు ఉన్నాయి 56×60 లక్షలు…