అరకు నియోజకవర్గంలో జనసేన విస్తృత స్థాయి సమావేశం

అరకు నియోజకవర్గం: అరకు పార్లమెంట్ ఇన్సర్చ్ డాక్టర్ వంపూరు గంగులయ్య అధ్యక్షతన శనివారం అరకు నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీ విస్తృత స్థాయి…