జగన్పోస్టర్సీఎం

మీలో ఎంత మందికి తెలుసు ఇది #కేంద్రప్రభుత్వపథకం అని?

అప్పట్లో #చంద్రబాబు #స్టికర్_సీఎం అయితే…

జగన్ పోస్టర్ సీఎం అందామా?

అబ్బబ్బా, నిన్ను నమ్మని మాలాంటి వాళ్ళకే ఎటువంటి అనుమానం రాకుండా ఏమి manage చేస్తున్నావు అన్నీయ్య..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.