పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏమన్నా ప్రశ్నిస్తే ..మొత్తం బ్యాచ్ అంతా మందమందగా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి తిడతారే ..!! మరిప్పుడు మీకు ఓట్లు వేసిన ప్రజలు రోడ్ల మీద అడక్కతినే స్థాయిలో ఉన్నారు పట్టించుకోరా ???

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.