నా దేవుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి సాక్షిగా అంటూ

నా దేవుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి సాక్షిగా అంటూ ప్రమాణ_స్వీకారం చేసిన ఒంగోలు 38వ డివిజన్ జనసేన పార్టీ కార్పొరేటర్ శ్రీ మలగా రమేష్ గారు.

జై జనసేన
జై పవన్ కళ్యాణ్

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.