కార్పొరేషన్ ఎన్నికలలో పోటీ చేస్తున్న JanaSena Party

గ్రేటర్ వరంగల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలలో పోటీ చేస్తున్న JanaSena Party అభ్యర్థులకు బీ ఫారం అందజేసిన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ఇంచార్జ్ శ్రీ ఆకుల సుమన్

JSPForGWMC

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.