మానవత్వం చాటుకున్న జనసేన నాయకులు

శృంగవరపుకోట నియోజకవర్గం : లక్కవరపుకోట మండలం, పోతంపేట కు చెం దిన జనసైని కుడు సీర శ్రీను ప్రమాదంలో లెగ్ ఫ్రాక్చ…

ఎస్.కోట జనసేన అధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ దివ్యంగుల దినోత్సవము

శ్రీనగవరపుకోట: ఎస్.కోట జనసేన అధ్వర్యంలో అంతర్ జాతీయ దివ్యంగుల దినోత్సవము ఆదివారం ఎస్.కోట అర్.కే కళ్యా ణ మండపంలో ని ర్వ…

Srungavarapukota