జనసేన, తెలుగుదేశం నాయకుల ఆత్మీయ కలయిక

బొబ్బిలి ని యోజకవర్గం : బొబ్బిలి నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇంచార్జి బేబీ నాయనతో బొబ్బిలి నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి…

Bobbili